Stany Zjednoczone umieściły na orbicie kolejne satelit szpiegowskie.

15 lipca z cen­trum lotów kosmicz­nych MARS (Mid-Atlantic Regional Spaceport) zlo­ka­li­zo­wa­nego na Wyspie Wallops w sta­nie Virginia, wystrze­lono w prze­strzeń kosmiczną rakietę nośną Minotaur IV z modu­łem Orion 38, któ­rej ładun­kiem były sate­lity roz­po­znaw­cze. Misja otrzy­mała ozna­cze­nie NROL-129.

Zleceniodawcą lotu było ame­ry­kań­skie biuro National Reconnaissance Office (NRO), a pod­mio­tem odpo­wie­dzial­nym za reali­za­cje usługi kon­cern Northrop Grumman. Start odbył się bez zakłó­ceń i ładu­nek został umiesz­czony na zakła­da­nej orbi­cie. Według dostęp­nych infor­ma­cji mowa o czte­rech nowych sate­li­tach szpie­gow­skich o nie­zna­nej cha­rak­te­ry­styce i prze­zna­cze­niu.

Dla rakiety nośnej Minotaur IV był to siódmy start, dotych­czas odno­to­wano 100% sku­tecz­ność. Jednocześnie był to pierw­szy start z ośrodka MARS – wcze­śniej wyko­rzy­sty­wano inne cen­tra kosmiczne na wyspie Kodiak, na Florydzie oraz w Kalifornii. Jednocześnie była to pierw­sza misja na rzecz NRO.

W bazo­wej kon­fi­gu­ra­cji rakieta ma trzy stop­nie, a moduł Orion 38 pozwala na doda­nie czwar­tego. Dzięki temu może umie­ścić na niskiej orbi­cie Ziemi ładu­nek o masie do 1800 kg.

Źródło: zbiam.pl (fot.: Northrop Grumman)