15 kwiet­nia US Space Command (USSPACECOM) wysto­so­wało komu­ni­kat, opa­trzony cyta­tami z wypo­wie­dzi gen. Johna W. „Jaya” Raymonda, sto­ją­cego na czele tego dowódz­twa, w któ­rym zarzuca się Rosji prze­pro­wa­dze­nie z kosmo­dromu Plesieck testu broni rakie­to­wej do nisz­cze­nia sate­li­tów na niskich orbi­tach oko­ło­ziem­skich. Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej (do któ­rego należy kosmo­drom) nie wydało dotąd żad­nego oświad­cze­nia.

Może Cię zainteresować:

ILot: Konferencja Development Trends in Space Propulsion Systems

ILot: Konferencja Development Trends in Space Propulsion Systems

Według USSPACECOM Rosja prze­pro­wa­dziła test rakie­towy kate­go­rii direct-ascent anti-satel­lite (DA-ASAT), czyli broni prze­ciw­sa­te­li­tar­nej odpa­la­nej z powierzchni ziemi. Czytaj dalej

Według USSPACECOM Rosja prze­pro­wa­dziła test rakie­towy kate­go­rii direct-ascent anti-satel­lite (DA-ASAT), czyli broni prze­ciw­sa­te­li­tar­nej odpa­la­nej z powierzchni ziemi, którą Stany Zjednoczone ozna­czają jako PL-19 (19. nie­zi­den­ty­fi­ko­wany obiekt zaob­ser­wo­wany na poli­go­nie w Plesiecku). Przy oka­zji USSPACECOM oskar­żyło Rosję, że test jest dowo­dem na pro­wa­dzoną przez nią mili­ta­ry­za­cję prze­strzeni kosmicz­nej. Nie jest to jed­nak twier­dze­nie uza­sad­nione, ponie­waż mili­ta­ry­za­cja prze­strzeni kosmicz­nej polega na umiesz­cza­niu sys­te­mów uzbro­je­nia w prze­strzeni kosmicz­nej, aby zwal­czały inne sys­temy kosmiczne lub ata­ko­wały cele na powierzchni Ziemi. Na doda­tek USSPACECOM twier­dzi, że test ma utrud­niać Stanom Zjednoczonym walkę z pan­de­mią SARS-CoV‑2, choć jej roz­miary w Stanach Zjednoczonych to oczy­wi­sty sku­tek braku sys­temu powszech­nej opieki zdro­wot­nej i indy­wi­du­al­nych kosz­tów lecze­nia, a nie funk­cjo­no­wa­nia kosmo­dromu w Plesiecku.

Może Cię zainteresować:

Pierwsza misja US Space Force

Pierwsza misja US Space Force

Według USSPACECOM Rosja prze­pro­wa­dziła test rakie­towy kate­go­rii direct-ascent anti-satel­lite (DA-ASAT), czyli broni prze­ciw­sa­te­li­tar­nej odpa­la­nej z powierzchni ziemi. Czytaj dalej

Amerykanie zakła­dają, że test był ele­men­tem roz­woju rosyj­skiego sys­temu obrony prze­ciw­ba­li­stycz­nej A‑235/RTC-181M, który ma zastą­pić obecny sys­tem A‑135 Amur, chro­niący Moskwę. Jak dotąd naj­więk­szym prze­cie­kiem doty­czą­cym jego ele­men­tów był fir­mowy kalen­darz ścienny Korporacji WKO „Ałmaz-Antiej” z 2015 r., w któ­rym bez pod­pisu zamiesz­czono gra­fikę (być może na bazie retu­szo­wa­nego zdję­cia) dwu­po­jem­ni­ko­wej wyrzutni, wkle­jo­nej w tło z pola kwit­ną­cego rze­paku. Jakoby mia­łaby to być mobilna wyrzut­nia 14P222 (lub P222, ele­ment pod­sys­temu bojo­wego 14C033) sys­temu Nudol, który miałby być jed­nym z trzech ele­men­tów ognio­wych sys­temu A‑235 (obok prze­ciw­po­ci­sków dale­kiego zasięgu A‑925/51T6 i krót­kiego zasięgu PRS-1M/45T6, odpa­la­nych z pod­ziem­nych silo­sów). Natomiast peters­bur­ska spółka Konstruktorskoje biuro spie­cial­nowo maszi­no­stro­je­nija (KBSM) ujaw­niła jesz­cze w rapor­cie rocz­nym za 2013 r., że od 2011 r. pra­cuje nad wyrzut­nią P222 na nośniku MZKT w ukła­dzie 12×12 w ramach OKR Nudol. W mię­dzy­cza­sie poja­wił się jesz­cze dokład­niej­szy model w skali wyrzutni 14P222 (przy czym nie ma pew­no­ści, że to fak­tycz­nie model tej wyrzutni). Na doda­tek rosyj­skie wła­dze nie ogła­szają i nie komen­tują ewen­tu­al­nych prób rakie­to­wych pro­gramu Nudol. Wszystkie infor­ma­cje o testach „PL-19” pocho­dzą z Pentagonu, który utrzy­muje, że dotąd było osiem prób­nych odpa­leń: 12 sierp­nia 2014 r. (Plesieck, próba nie­udana), 22 kwiet­nia 2015 r. (Plesieck, nie­udana), 18 listo­pada 2015 r. (Plesieck, udana), 25 maja 2016 r. (Plesieck, udana), 16 grud­nia 2016 r. (nie­spre­cy­zo­wana baza w środ­ko­wej Rosji – spe­ku­la­cje mówią o poli­go­nie Kapustin Jar, udana), 26 marca 2018 r. (Plesieck, udana), 23 grud­nia 2018 r. (Plesieck, udana), 15 kwiet­nia 2020 r. (Plesieck, udana).

Źródło: zbiam.pl